REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Ninh Binh] Job search list

Conditions in searching
All3 (1〜3 )

Giám đốc Công ty thiết bị ID:12226

Job Description - Điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty cho thuê thiết bị theo Pháp luật và định hướng của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT về các kết quả hoạt động SXKD của Công ty;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến phát triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.
- Lập kế hoạch, Tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Ban hành quy chế quản lý, kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức Công ty.
- Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, Tài chính hàng tháng, quý, năm lên Hội đồng Quản trị.
- Xây dựng/ban hành các tài liệu quản lý, sửa chữa thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008;
- Triển khai kế hoạch sửa chữa lớn/nhỏ; tháng/quý/năm; công tác kiểm định; xây dựng hệ thống quản lý định mức nhiên liệu;
- Điều chuyển xe máy/thiết bị cho các bộ phận trong Tập đoàn đáp ứng tiến độ thi công từng giai đoạn, tránh lãng phí ca xe máy….
- Đề xuất các chiến lược kinh doanh, đầu tư, chính sách, nhân sự cho HĐQT.
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công..
Required Qualifications - Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Kinh nghiệm: từ 3-5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên lĩnh vực xây dựng, cầu đường
- Kinh nghiệm làm việc với thiết bị trong dự án xây dựng, điều chuyển vật tư thiết bị đáp ứng nhu cầu của dự án và phục vụ mục đích cho thuê
Salary Monthly Salary 40,000,000VND 〜 50,000,000VND
Location Ninh Binh

Giám đốc điều hành ID:12224

Job Description - Điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty theo Pháp luật và định hướng của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT về các kết quả hoạt động SXKD của Công ty;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến phát triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.
- Lập kế hoạch, Tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Ban hành quy chế quản lý, kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, Tài chính hàng tháng, quý, năm lên Hội đồng Quản trị.
- Là người phát ngôn chính thức của Công ty về các hoạt động sản xuất & kinh doanh của Công ty.
- Ký các Hợp đồng, văn bản, tài liệu, báo cáo, chứng từ, hồ sơ v.v… phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty theo quy định quyền hạn và pháp luật Việt Nam;
- Đại diện Công ty giải quyết các tranh chấp, khiếu nại (nếu có) liên quan đến Công ty;
- Đại diện cho Công ty ký các văn bản, tài liêụ… theo yêu cầu của pháp luật Nhà nước;
- Đề xuất các chiến lược kinh doanh, đầu tư, chính sách, nhân sự cho HĐQT.
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công..
Required Qualifications - Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Kinh nghiệm: từ 3-5 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng, cầu đường
- Đã tham gia quản lý đơn vị có doanh thu 700-1.000 tỷ/năm.
Salary Monthly Salary 40,000,000VND 〜 50,000,000VND
Location Ninh Binh

Giám đốc dự án ID:12225

Job Description - Điều hành hoạt động của Công ty trong phạm vi: Các dự án (XD cầu đường - hạ tầng giao thông, cảng biển, thủy điện) đang triển khai; phòng Kế hoạch kỹ thuật; xưởng SX; an toàn LĐ, theo định hướng của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các kết quả trong phạm vi điều hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến phạm vi phụ trách;
- Tham mưu cho HĐQT, TGĐ trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược phát triển chung của Công ty;
- Điều hành hoạt động của các dự án, chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… trong suốt quá trình thực hiện của các dự án;
- Lập qui trình quản lý và kiểm tra cho từng công trình dự án;
- Kiểm soát rủi ro và đề xuất, áp dụng các biện pháp để phòng ngừa rủi ro. Thay mặt Công ty trong việc chủ trì giải quyết các tai nạn, sự cố (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án;
- Chủ trì các công việc của mảng đấu thầu: Chấm thầu, xét thầu; lập hồ sơ dự thầu; Lập dự toán cho các công trình;
- Chủ trì các công việc hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình;
- Chủ trì trong việc tổ chức XSX đáp ứng được mọi yêu cầu của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT và TGĐ.- Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược mục tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Trực tiếp quản lý phòng Kế hoạch Kỹ thuật, các dự án, phòng an toàn….
- Phối hợp cùng các phòng ban, tổ chức các ban điều hành, thầu phụ tham gia thực hiện dự án hiệu quả.
- Tham mưu cho GĐ về lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng các phương án, giải pháp kỹ thuật thi công đem lại hiệu quả kinh tế.
- Quản lý đơn giá cho các công việc phổ biến, chủ trì thực hiện dự toán nội bộ và dự toán đấu thầu.
- Chịu trách nhiệm về các hợp đồng kinh tế, quản lý hợp đồng kinh tế và tổng dự toán.
- Chủ trì lập biện pháp thi công, phương án giải pháp kỹ thuật thi công cho các công trường.
- Quản lý kiểm tra, giám sát chất lượng công trình.
- Quản lý điều hành công tác ATLĐ và vệ sinh môi trường.
- Kiểm soát thanh quyết toán công trường.
- Đại diện cty xử lý các vấn đề liên quan đến dự án với các bên liên quan.
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công..
Required Qualifications - Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường trở lên.
- Kinh nghiệm: từ 3-5 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng, cầu đường
- Đã tham gia quản lý công trình có giá trị 500-1.000 tỷ trở lên.
Salary Monthly Salary 40,000,000VND 〜 50,000,000VND
Location Ninh Binh

All3 (1〜3 )