Chính sách bảo mật

Công ty TNHH REERACOEN Việt Nam (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) nhận thức trách nhiệm của một công ty cung cấp dịch vụ: 1) hỗ trợ tìm việc – chuyển việc, 2) dịch vụ thuê nhân sự thời vụ, và 3) sản xuất nội dung và phát triển website. Dựa trên triết lí cơ bản rằng chúng tôi đáp ứng trung thực yêu cầu từ khách hàng và đóng góp cho xã hội, chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của thông tin khách hàng và thực hiện cũng như tuân thủ những điều khoản sau:

 1. Chúng tôi bảo vệ thích đáng thông tin cá nhân của người ứng tuyển (người dùng), công ty khách hàng và nhân viên của chúng tôi bằng cách chỉ định một “giám đốc bảo mật”
 2. Chúng tôi thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân dựa trên những phương pháp phù hợp với phạm vi cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi làm rõ mục đích sử dụng và thông tin liên lạc cho mục đích giải đáp thắc mắc.
 3. Theo quy tắc, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ pháp luật, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân chỉ cho mục đích đã nêu ở trên. Chúng tôi sẽ tiến hành những biện pháp phù hợp và cần thiết để ngăn ngừa việc sử dụng ngoài ý muốn của những thông tin này.
 4. Chúng tôi tiến hành những biện pháp bảo mật hợp lý, ngăn ngừa và khắc phục những rủi ro như truy cập thông tin cá nhân trái pháp hoặc mất, hư hại, giả mạo, bôi nhọ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.
 5. Trong trường hợp chúng tôi ủy quyền việc sử dụng thông tin cá nhân cho công ty đối tác, chúng tôi sẽ lập hợp đồng hợp lý và cung cấp những hướng dẫn cần thiết cho đối tác đó để đảm bảo họ sẽ sử dụng, cung cấp và lưu giữ thông tin theo thỏa thuận được lập khi thu thập thông tin.
 6. Không chỉ kịp thời phản hồi những khiếu nại hoặc thắc mắc liên quan tới thông tin cá nhân chúng tôi sở hữu, khi một bên yêu cầu tiết lộ, sửa, thay đổi hoặc xóa bỏ, chúng tôi ngay lập tức đưa ra hướng dẫn hợp lý cho những yêu cầu này sau khi có xác thực cần thiết.
 7. Chúng tôi tuân thủ quy định pháp luật, hướng dẫn quốc gia và những quy định khác với thông tin cá nhân mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi tiếp tục lưu giữ, cải tiến và tiến hành những đính chính cần thiết để hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân hoạt động tốt.

<Thắc mắc>
【Cơ quan giải quyết khiếu nại và thắc mắc về thông tin cá nhân】
e-mail:resume@reeracoen.com.vnLast updated: April 03, 2023
Established: September 11, 2011

Công ty TNHH REERACOEN Việt NamGeneral Director
Kosuke Soejima

Treatment of Personal Information

1.Tên Công ty:Công ty TNHH REERACOEN Việt Nam
2. Đại diện:General Director
Email:resume@reeracoen.com.vn
3. Định nghĩa thông tin cá nhân:Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ nhà, số điện thoại, địa chỉ email và tiểu sử kinh nghiệm làm việc.
4. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
 1. Thông tin cá nhân thu được từ ứng viên (người tìm việc, người tìm việc thời vụ, hồ sơ người tìm việc trên các trang web liên quan, v.v.) được dùng để:

  • Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu
  • Cung cấp dịch vụ của chúng tôi (hỗ trợ tìm việc - chuyển việc, nhân viên thời vụ và hồ sơ trên các trang web liên quan)
  • Cung cấp thông tin về dịch vụ của chúng tôi (hỗ trợ thay đổi việc làm và nghề nghiệp, nhân viên tạm thời và hồ sơ trên các trang web liên quan)
  • Hỗ trợ ứng viên thu thập các bằng cấp cần thiết ở khu vực làm việc
  • Liên hệ với ứng viên về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của chúng tôi
  • Gửi khảo sát hoặc thông tin sự kiện, chiến dịch, email hàng loạt hoặc giải thưởng cho chiến dịch
  • Cung cấp thông tin dịch vụ liên quan đến các dịch vụ mới, dịch vụ của bên thứ ba, làm trung gian cho ứng dụng của người dùng đối với các dịch vụ đó, quản lý trạng thái ứng dụng đó và báo cáo cho người dùng
  • Liên lạc với người dùng về những vấn đề liên quan
 2. Thông tin cá nhân được thu thập bởi đối tác của chúng tôi được sử dụng để:

  • Tuyển dụng cho các đối tác đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi
  • Lưu trữ một phần thông tin của ứng viên nhận được từ các đối tác để duy trì nội dung, chất lượng dịch vụ phần mềm (website) của chúng tôi
  • Gửi khảo sát hoặc thông tin sự kiện, chiến dịch, email hàng loạt hoặc giải thưởng cho chiến dịch
  • Cung cấp thông tin dịch vụ liên quan đến các dịch vụ mới, dịch vụ của bên thứ ba, làm trung gian cho ứng dụng của người dùng đối với các dịch vụ đó, quản lý trạng thái ứng dụng đó và báo cáo cho người dùng
  • Liên hệ, hợp tác, và đàm phán với các bên, thực hiện hợp đồng và thực hiện nghĩa vụ
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi dựa trên luật thương mại
 3. Thông tin cá nhân của ứng viên cho các vị trí ứng tuyển tại công ty chúng tôi, được sử dụng để:

  • Tiến hành sàng lọc, phỏng vấn, liên hệ với ứng viên về các vấn đề liên quan
 4. Thông tin cá nhân của nhân viên chúng tôi, được sử dụng để:

  • Tiến hành tuyển dụng, đưa ra mức lương và các chế độ phúc lợi, liên hệ với nhân viên về các vấn đề liên quan
 5. Thông tin cá nhân được cung cấp từ những người đã liên hệ đặt câu hỏi với chúng tôi được sử dụng để:

  • Trả lời câu hỏi theo yêu cầu
5. Những loại thông tin cá nhân được thu thập:
 1. Thông tin cá nhân thu được từ ứng viên (người tìm việc, người tìm việc thời vụ, hồ sơ người tìm việc trên các trang web liên quan, v.v.)

  • Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, e-mail và địa chỉ nhà, kinh nghiệm làm việc, v.v ...
 2. Thông tin cá nhân có được từ các đối tác của chúng tôi

  • Thông tin cá nhân của ứng viên (Tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, e-mail và địa chỉ nhà, kinh nghiệm làm việc, v.v.) ứng tuyển cho các đối tác của chúng tôi
  • Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.
  • Thông tin cá nhân của ứng viên (Tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, e-mail và địa chỉ nhà, kinh nghiệm làm việc, v.v.) ứng tuyển cho các đối tác của chúng tôi thông qua website/các bài đăng tuyển của chúng tôi
  • Tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail, v.v ...
 3. Thông tin cá nhân của ứng viên cho các vị trí ứng tuyển tại công ty chúng tôi

  • Tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, e-mail và địa chỉ nhà, lý lịch học tập, kinh nghiệm làm việc, v.v ...
 4. Thông tin cá nhân của nhân viên của chúng tôi

  • Tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, e-mail và địa chỉ nhà, lý lịch học tập, kinh nghiệm làm việc, v.v ...
 5. Thông tin cá nhân có được từ những người đã liên hệ đặt câu hỏi với chúng tôi

  • Tên, số điện thoại, email và địa chỉ nhà, v.v ...
6. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ baChúng tôi sẽ không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân thu thập được mà không có sự cho phép và đồng ý của đương sự trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác.
Nếu một bên muốn sử dụng dịch vụ được các đối tác kinh doanh của chúng tôi cung cấp, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho những nhà cung cấp dịch vụ đó chỉ cho mục đích để phỏng vấn hoặc đăng ký.
7. Ủy thác thông tin cá nhânThông tin cá nhân mà chúng tôi có được có thể được ủy thác cho các bên thứ ba trong phạm vi phần “Mục đích sử dụng thông tin cá nhân” đã nêu ở trên. Tất cả các bên thứ ba đều sẽ ký kết thỏa thuận bảo mật với chúng tôi.
8. Sử dụng chung thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi có được có thể được sử dụng chung, giới hạn trong các phạm vi sau:

 1. Các thông tin cá nhân để sử dụng chung:

  Giống các điều đã nêu ở mục “Những loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập”

 2. Phạm vi người dùng chung:

  Các công ty con của tập đoàn Neo Career.

  Tham khảo: https://www.neo-career.co.jp/en/company/group

 3. Mục đích sử dụng chung:

  1. Thông tin cá nhân thu được từ ứng viên (người tìm việc), được sử dụng chung vì:
   1. Dịch vụ của chúng tôi cho ứng viên được thực hiện bởi tập đoàn NEO CAREER
   2. Hệ thống quản lý thông tin cá nhân thu được được quản lý bởi tập đoàn NEO CAREER
  2. Thông tin cá nhân có được từ đối tác, được sử dụng chung vì:
   1. Dịch vụ của chúng tôi cho đối tác được thực hiện bởi tập đoàn NEO CAREER
   2. Hệ thống quản lý thông tin cá nhân thu được được quản bởi tập đoàn NEO CAREER
  3. Thông tin cá nhân của ứng viên cho các vị trí ứng tuyển tại công ty chúng tôi, được sử dụng chung vì:
   1. Ứng viên được tuyển dụng bởi tập đoàn NEO CAREER và sẽ được chỉ định làm việc tại các công ty con của tập đoàn sau khi nhận việc
   2. Hệ thống quản lý thông tin cá nhân thu được được quản bởi tập đoàn NEO CAREER
  4. Thông tin cá nhân của nhân viên công ty chúng tôi, được sử dụng chung vì:
   1. Hệ thống nhân sự cho nhân viên được quản lý bởi tập đoàn NEO CAREER
   2. Hợp tác với các công ty con khi cần thiết
  5. Thông tin cá nhân có được từ những người đã liên hệ đặt câu hỏi với chúng tôi
   1. Dịch vụ của chúng tôi được thực hiện bởi tập đoàn NEO CAREER
   2. Hệ thống quản lý thông tin cá nhân thu được được quản bởi tập đoàn NEO CAREER
 4. Người quản lý chịu trách nhiệm về việc sử dụng chung:

  NEO CAREER CO., LTD.

 5. Phương thức thu thập thông tin:

  Tài liệu bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử

9. Liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân và đơn vị giải đáp thắc mắc

Chủ nhân của thông tin đang được chúng tôi lưu trữ có thể yêu cầu chúng tôi thông báo về sử dụng thông tin cá nhân được tiết lộ, chỉnh sửa và bổ sung, xóa hoặc đình chỉ sử dụng qua Đơn vị giải đáp thắc mắc của chúng tôi.

【Đơn vị giải đáp thắc mắc khiếu nại về thông tin cá nhân】

Điện thoại :
+84-28-3925-2611
Thời gian làm việc từ 8: 30-17: 30 các ngày trong tuần, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ
E-mail:
resume@reeracoen.com.vn
10. Tùy chọn của bạn

Một số trang web chúng tôi sử dụng cookies để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, cải thiện nội dung, quảng cáo và lấy dữ liệu thống kê. Các mục sau đây có thể được bao gồm khi lấy thông tin bằng cookie hoặc JavaScript. Tuy nhiên, không có thông tin cá nhân nào được đưa vào cookies, lịch sử trình duyệt,v.v.

11. Thu thập thông tin cá nhân không nhận dạng

Các thông tin thu thập không thể nhận dạng cá nhân bao gồm:

 1. Tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, khu vực cư trú (không nhận dạng được ngay cả khi kết hợp tất cả các mục)

 2. Thông tin thiết bị

 3. Lịch sử truy cập của người dùng trên các trang web của chúng tôi

  • Các URL được truy cập, nội dung, thứ tự tham chiếu
 4. Thông tin vị trí dựa trên thỏa thuận hoặc ứng dụng của người dùng khi sử dụng điện thoại di động

  * Xin lưu ý rằng một số dịch vụ của chúng tôi sẽ không khả dụng nếu cookie bị tắt.

12. Ghi âm cuộc gọi

Chúng tôi có thể ghi âm lại các cuộc gọi để hiểu chính xác hơn và phản hồi các ý kiến và yêu cầu cũng như cải thiện dịch vụ trong tương lai. Thông tin được ghi lại sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết.

13. Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết, hợp lý, phòng ngừa và khắc phục các rủi ro như mất mát, hư hỏng, phỉ báng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân thu được.
* Trang web của chúng tôi được bảo mật SSL.