REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

028 3925 2611

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

Purchasing Supervisor ID:12090

Salary Monthly Salary 1,000USD 〜 1,000USD
Location Hai Duong
Job Description * Trách nhiệm:
- Lãnh đạo phòng mua hàng, phụ trách các thành viên của nhóm

* Nhiệm vụ:
- Quyết định về M / L (quyết định bố trí nhà sản xuất)
- Bản mô phỏng sự kiện mô hình mới
- Đánh giá giá ước tính
- Chuẩn bị ngân sách (khuôn mẫu, hàng tiêu dùng nói chung ...)
- tuân thủ QAV (kiểm toán nhà cung cấp)
- tuân thủ ISO / IATF
- Tuân thủ kiểm toán của khách hàng
- Quản lý khuôn mẫu đức tin
- Quản lý Dự báo CR
- Quản lý khuôn mẫu đức tin
- Quản lý tài sản cố định
- Quản lý thanh toán
Required Qualifications <Phải>
- Có kinh nghiệm mua hàng trong hơn 5 năm
- Có kinh nghiệm làm người giám sát.
- Quê quán phải ở Hải Dương.

<Lợi thế>
- Kỹ năng tiếng Nhật
- Có kinh nghiệm trong công ty Nhật Bản
Language English:Doesn’t matter
Other Languages:None
Holidays
Welfare - Education allowance
- Commuting allowance
- Attendance allowance
- Child allowance