REERACOEN VIETNAM is pleased to welcome you and be a partner to help you finding the right job in Vietnam. Moreover, REERACOEN VIETNAM is ready to find the suitable candidates to our precious clients as well.

+84-90-686-1007

Time:8:00-20:00(Mon-Fri)

[Bin Tan] Job search list

Conditions in searching
All6 (1〜6 )

Merchandising ID:11460

Job Description <Merchandising>
- Analysing past sales figures/trends to anticipate future product needs.
- Devising a merchandise plan using the above techniques.
- Relaying the merchandise plan to the buyer who, in turn, can decide on what products, styles, colours etc to purchase and from which suppliers, at what price.
- Devising a contract for the suppliers including quality control, accuracy and flexibility. This is done throughout the season.
※Product: casual bag
Required Qualifications <MUST>
- At least 2 year-experience as a Merchandising or Production management
- English Basic level (Can writing and Reading)
Salary Monthly Salary 6,800,000VND 〜 11,300,000VND
Location Bin Tan

Merchandising (Japanese speaker) ID:11459

Job Description <Merchandising>
- Analysing past sales figures/trends to anticipate future product needs.
- Devising a merchandise plan using the above techniques.
- Relaying the merchandise plan to the buyer who, in turn, can decide on what products, styles, colours etc to purchase and from which suppliers, at what price.
- Devising a contract for the suppliers including quality control, accuracy and flexibility. This is done throughout the season.
※Product: casual bag
Required Qualifications <MUST>
- At least 2 year-experience as a Merchandising or Production management
- Japanese N2 (no holder)
- English Basic level (Can writing and Reading)
Salary Monthly Salary 9,000,000VND 〜 18,000,000VND
Location Bin Tan

Contraction machine operator(Civil) ID:11533

Job Description -
Required Qualifications -
Salary Monthly Salary 10,000,000VND 〜 13,000,000VND
Location Thu Duc,Bin Tan,Bien Hoa,Binh Dinh,Binh Duong

Assistant to Director ID:11343

Job Description Hỗ trợ TGĐ trong việc chỉ đạo và theo dõi công việc của các BP trong Công ty.
Đại diện TGĐ truyền đạt và kiểm soát, phản hồi việc thực hiện ý kiến, kế hoạch, chương trình làm việc của TGĐ cho các bộ phận liên quan.
Phân tích các thông tin trình TGĐ.
Theo dõi và đánh giá/báo cáo các công việc cho TGĐ theo timeline quy định.
Theo dõi kế hoạch làm việc của TGĐ.
Đánh giá báo cáo trước kỳ họp.
Chuẩn bị, tổ chức cho các chuyến công tác của Tổng Giám đốc ở trong và ngoài nước.
Ghi chép và sắp xếp chương trình, thời gian và nội dung làm việc của TGĐ và các đối tác
Quản lý, lưu trữ văn bản, văn thư, tài liệu của Giám đốc.
Tiếp khách, đối ngoại thay Tổng Giám đốc trong những trường hợp vắng TGĐ.
Quản lý dự án CSR của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
Required Qualifications -Graduated from University with Bachelor of Business Administration,Financial accounting, Foreign Language.
-English Intermediate Level uper/Intermediate Level.
-has experience in the same position for at least 2 years.
-computer skill: office
-female, 30-35yrs, good looking.
- can go on business trips.
-Good communication, can handle situations with sophistication, friendly, enthusiastic.
-can work overtime.
-willing to learn, honest, punctual.
The candidates must have knowledge about the production environment, production operations, production plan, or understanding of industrial machinery, inventory management.
Salary Monthly Salary 800USD 〜 1,500USD
Location Bin Tan

Electro Mechanical Manager ID:11340

Job Description Chịu trách nhiệm quản lý công việc và nhân sự của phòng.
Lập kế hoạch năm và xây dựng Budget, đánh giá Budget mỗi quý.
Đảm bảo an toàn cho toàn bộ máy móc và thiết bị trong Nhà máy.
Cập nhật và xây dựng cải tiến máy móc và tự động hàng năm.
Quản lý tồn kho tối thiếu (MOQ).
Thực hiện tuyệt đối quy trình công việc và ứng dụng 5S.
Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Required Qualifications - Graduated from University with Mechanical Engineering, Industrial Power, Automatic Power.
- At least 3 years experience in equivalent position in manufacturing companies, plastic or fiber industry is prefered.
- English skill: Proficiency in reading technical documents.
-Computer: CAD 2D, 3D, PLC programming, knowledge of inverter, solidwork.
Priority for experienced candidates using software: CMMS, ERP, ...
Job Skills: Management skills; Training skills; Planning and reporting skills.
Soft skills: problem solving skills; Organizational skills; Negotiation skills; Judgment and decision making skills; Skills assessment, analysis
Salary Monthly Salary 1,000USD 〜 1,500USD
Location Bin Tan

Production planning manager ID:11341

Job Description Carry out the entire plan of the Plant from raw materials, production, packaging to shipment.
Build, report, evaluate the effectiveness and personnel of the plant.
Year Plan.
Job details will be discussed in detail during the interview.
Thực hiện toàn bộ kế hoạch của Nhà máy từ Nguyên liệu, sản xuất, đóng gói đến xuất hàng.
Xây dựng, báo cáo, đánh giá hiệu quả và nhân sự Nhà máy.
Lập kế hoạch năm.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Required Qualifications -Graduated from University with Bachelor in Business Administration, Industrial Management, Plastics Engineering, Engineering.
- At least 3 years experience in equivalent position in manufacturing companies, preferably experience in yarn and plastic industry;
English: Proficiency in reading (good for document study).
Computer: Computer office skill, Excel, Manufacturing management software.
-experienced with using ERP software is preffered.
Salary Monthly Salary 800USD 〜 1,500USD
Location Bin Tan

All6 (1〜6 )